Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o udzielenie zamównia publicznego

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), (zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2),zwanego dalej: RODO, zostaje spełniony poprzez zamieszczenie wymaganych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w PZP.

 

Jednocześnie informujemy, że : 

l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju, adres siedziby administratora: ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie- Zdrój – zwany dalej w treści niniejszej klauzuli „zamawiającym”.

Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 , e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są następujące: iodo@ops.jastrzebie.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy PZP - w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty:

1.Ustawo upoważnione do uzyskania dostępu do dokumentacji postępowania, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2.W przypadku współfinansowania zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządowi Województwa Śląskiego.

3. Zamawiający powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podmiotów. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność zamawiającego od strony technicznej.

5) Na podstawie art. 78 PZP:

1. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

2. W przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej udostępniane przez inny podmiot, zamawiający może powierzyć mu przechowywanie protokołu postępowania i załączników do tego protokołu w jego systemie teleinformatycznym, pod warunkiem przekazania zamawiającemu elektronicznej kopii wszystkich informacji i dokumentów związanych z takim postępowaniem.

3. Sposób przechowywania oraz przekazywania w przypadku, o którym mowa w ust. 2, umożliwia odczytanie przechowywanych i przekazywanych dokumentów.

4. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne składane lub wykorzystywane dla celów prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także przeprowadzanych wstępnych konsultacji rynkowych, stanowiące załączniki do protokołu postępowania, są przechowywane w oryginalnej postaci i formacie, w jakich zostały sporządzone lub przekazane.

6) W pozostałych celach, w tym w związku z zawartą umową cywilno-prawną, dane osobowe będą przechowywane przez okres i w sposób oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w tytule, zawarcia umów i ich dalszej realizacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie złożonej oferty i zawarcie umów.

8) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) Prawa osoby, której dane dotyczą, z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z art. 19 ust.4 PZP dotyczących ograniczeń w stosowaniu przepisów RODO:

1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych.

2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3.Na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

4.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2,gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy RODO.

10) Ponadto informujemy, że osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

12) Zamawiający informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.