Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Co to jest?

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Świadczone są w niej usługi od poniedziałku do piątku w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności społecznych. Polegają one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest prowadzony przez Stowarzyszenie OLIGOS i mieści się przy ul. Szkolnej 1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju | STOWARZYSZENIE OLIGOS

 

Komu przysługuje?

 

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba niepełnosprawna powyżej 18 roku życia, która z powodu przewlekłej choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicznych lub ze spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Kandydat na uczestnika musi być mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, jednakże istnieje również możliwość przyjęcia do ŚDS osób z terenu innych gmin pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia.

Aktualnie Miasto Jastrzębie-Zdrój ma zawarte porozumienia z Gminą Mszana, Gminą Hażlach, Gminą Świerklany, Gminą Zebrzydowice, Miastem Żory oraz Powiatem Pszczyńskim i Wodzisławskim.

 

Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty

 

Postępowanie przy przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy:

 

  1. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia, dołączając odpowiednie zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

  2. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

  3. Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

  4. Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W przypadku ubiegania się o usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, a także przy sporządzaniu aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku korzystania z tych usług nie ustala się sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin. 

Mimo braku zmiany danych zawartych w wywiadzie sporządza się aktualizację wywiadu nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój 42

Tel. 32 43 49 642

e-mail: sds@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.