Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Likwidacja barier architektonicznych

Co to jest?

BARIERY ARCHITEKTONICZNE – to utrudnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w budynkach i ich elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania utrudniają bądź uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Komu przysługuje?

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,

 • osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się,

 • osoba niepełnosprawna jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

 • wnioskodawca posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Prace wykonywane w ramach likwidacji barier architektonicznych nie mogą stwarzać kolejnych barier dla osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu „ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub w całości następujące rodzaje zadań: likwidacja barier architektonicznych (…), w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.” W powyższym zapisie mowa jest o likwidacji barier, a nie adaptacji czy budowie, w związku z występującymi barierami. Środki PFRON nie służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych osoby niepełnosprawnej a likwidacji istniejących barier. Dofinansowanie może obejmować elementy związane z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Nie dotyczy budowy (np. łazienki itp.) oraz montażu zwykłych sprzętów i urządzeń, ponieważ ich brak nie jest barierą.

Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od posiadanych dochodów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ustalonych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zostaną również ustalone priorytety przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania, uwzględniające liczbę wpływających wniosków, jak i otrzymane środki na ich realizację.

 

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: as@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownik przyjmuje

wtorek w godz. 8.30-13.30

środa w godz. 8.30-13.30

czwartek w godz. 8.30-13.30

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

 2. Zaświadczenie lekarza specjalisty określające potrzebę likwidacji barier architektonicznych stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności.

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

 4. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

 5. Klauzula informacyjna RODO.

 6. Procedura dotycząca przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 7. Kopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja bariery architektonicznej.

 8. Pisemna zgoda właściciela budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

 


 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.