Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Turnusy rehabilitacyjne

Co to jest?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu

Komu przysługuje?

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,

 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,

 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA, tj. www.empatia.mpips.gov.pl (wybierając zakładkę dla urzędników, następnie organizacja turnusów rehabilitacyjnych, następnie wyszukiwarka ośrodków i wyszukiwarka organizatorów).

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobyt ich opiekunów, można obniżyć, nie więcej jednak niż o 20% kwot o których mowa wyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty na tym turnusie.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przyjętych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: niepelnosprawni@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

wtorek w godz. 7.30-15.30

środa w godz. 7.30-15.30

czwartek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz. 7.30-14.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

 4. Zaświadczenie (ze szkoły, uczelni) potwierdzające naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

 5. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

 6. Informacja dotycząca sytuacji społecznej osoby z niepełnosprawnościami (do pobrania w wykazie załączników).

 7. Klauzula informacyjna RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.