Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

1.Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na terenie obiektu oraz wokół niego , zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa.

Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest ustawa o samorządzie powiatowym.

2.W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu. 3.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora. Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9

Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 lub e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się e-mailem: iodo@ops.jastrzebie.pl

5.Monitoring obejmuje wejście do budynku wraz z terenem przyległym oraz korytarze.

6.Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.

7.Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.

8.Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

9.Monitoring funkcjonuje całodobowo.

10.Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.

11.Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje do czasu nadpisania, jednak nie dłużej niż 30 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.

12.Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

13.Administrator nie przewiduje przekazywania danych do  państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

14.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma  prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez gody tych osób.

16.Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w  wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

17.Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.