Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

O instytucji

Celem działalności Ośrodka jest:

  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

  • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
  • Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  • Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  • Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
  • Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
  • Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.