Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkania treningowe

 

Mieszkania treningowe

co to jest?

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej w postaci lokalu, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Celem udzielenia pomocy w tej formie jest udzielenie schronienia osobom
i rodzinom znajdującym się sytuacji kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy domowej i jej skutkom. Jest również formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, zgodnie ze spisem inwentarza wywieszonym w lokalu.

Mieszkanie w szczególności:

  • zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,

  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,

  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie

i prawidłowe pełnienie ról społecznych,

  • umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa.

komu przysługuje?

Mieszkania treningowe przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie
w mieszkaniu treningowym.

ile kosztuje?

Pobyt w Mieszkaniu jest odpłatny i przyznaje się go na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej zawarciem kontraktu mieszkaniowego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju a osobą zainteresowaną. Po wydaniu decyzji Mieszkaniec podpisuje umowę pomiędzy nim, a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz uzgodnienie dotyczące wsparcia w mieszkaniu treningowym.

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu Mieszkańca, w uzgodnieniu z Mieszkańcem, któremu przyznano pobyt
w mieszkaniu, w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.