Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodziny wspierające

 

Rodziny wspierające

Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

 

Jedną z form pomocy dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu istniejących problemów.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

 

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

 

Stale poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

 

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, Opolska 9.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek (wzór w załączeniu);

  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Jastrzębiu-Zdroju;

  3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora ośrodka pomocy społecznej;

  4. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.