Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Jastrzębie – Zdrój – miasto rodziny

Informacje o uzyskanym dofinansowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Jastrzębie –Zdrój- Miasto Rodziny” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.05-IŻ.01-24-350/19

 

Wartość całego projektu: 1 042 938,86 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%) - 886 498,03 zł;

- BP (8%) - 83 435,10 zł;

- Wkład Własny (7%) - 73 005,73 zł

 

Okres Realizacji projektu : 01.01.2022 r. – 30.09.2023 r.

 

Cel projektu

 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój mających na celu deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych.

Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Do kogo skierowany jest projekt

Rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 350 osób. Działania projektu skierowane są do grupy wymagającej wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Beneficjent w ramach realizacji projektu chce objąć wsparciem dzieci i młodzież z problemami wychowawczymi, zaburzeniami rozwoju, rodziny posiadające trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci. Wsparcie skierowane jest do funkcjonujących już rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zakres wsparcia :

 

 • Pomoc opiekuna mieszkań chronionych pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych

 • Usługi terapeutyczne dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestnika - terapeuta uzależnień,

 • Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze,

 • Usługi psychologicznej dla Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy oraz Pieczy Zastępczej

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób sprawujących pieczę zastępczą

 • Spotkania integracyjno-kulturalne rodzin zastępczych oraz wyjazdy edukacyjne rodzin zastępczych

 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące zdrowia psychicznego przeprowadzane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta,

 • Grupy wsparcia dla osób: Posiadających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

 • Grupy wsparcia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

 • Szkolenia z psychologiem doskonalące kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

 • Mediacje rodzinne

 

 

Trwałość projektu

Od 01.10.2023 r. do 31.12.2025 r.

Trwałość projektu w ramach której zapewniamy: Usługę/Instytucjonalną gotowość świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (łącznie18 miejsc) w tym:

 • 10 miejsc na bezpłatne kształcenie kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową (uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej).

 • 8 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, będą to:

-        specjalista prowadzący grupę wsparcia dla rodziców posiadających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

-        specjalista prowadzący warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące zdrowia psychicznego,

-        specjalista prowadzący szkołę dla rodziców i wychowawców,

-        specjalista prowadzący mediacje rodzinne,

-        specjalista doskonalący kompetencje z zakresu prawa,

-        specjalista prowadzący warsztaty dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych,

-        specjalista prowadzący grupy wsparcia dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych,

-        specjalista prowadzący grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w formach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 49 601 lub 32 43 49 656.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.