Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Likwidacja barier w komunikowaniu

Co to jest?

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Komu przysługuje?

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,

  • wnioskodawca posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

  • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od posiadanych dochodów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przyjętych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: as@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownik przyjmuje

wtorek w godz. 8.30-13.30

środa w godz. 8.30-13.30

czwartek w godz. 8.30-13.30

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania

  1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

  2. Zaświadczenie lekarza specjalisty określające potrzebę likwidacji barier w komunikowaniu się stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności.

  3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

  4. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

  5. Oferta cenowa na zakup wnioskowanego urządzenia.

  6. Klauzula informacyjna RODO.

  7. Procedura dotycząca przyznawania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.