Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Co to jest?

Składka zdrowotna jest to rodzaj świadczenia niepieniężnego, którego przyznanie zobowiązuje organ pomocy społecznej do zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek.

 

Komu przysługuje?

1) Dzieciom do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywającym w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uznania przez ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie później niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego. Ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzą, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie zdrowotne.

 

2) Osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje okres od dnia przyznania zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku.

 

3) Osobom bezdomnym wychodzącym z bezdomności niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób jest maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem zakończenia realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

4) Osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w osób jest maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje:

a) po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

b) po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój 48

Tel. 32 43 49 648

e-mail: stale@ops..jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.