Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Akademia Seniora

Informacje o uzyskanym dofinansowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Akademia Seniora” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19.

Wartość całego projektu: 1 369 892,47 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%)- 1 164 408,59 zł;

- BP (8%)- 109 591,41 zł;

- Wkład Własny (7%) - 95 892,47 zł

Okres realizacji projektu  01.07.2021 r. - 30.09.2023 r.

Cel projektu :

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Do kogo skierowany jest projekt :

 

Osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług całodobowej opieki; osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób. Projekt zakłada wsparcie 95 (57K i 38M) mieszkańców Miasta Jastrzębie- Zdrój. Całą zaplanowaną dla siebie ścieżkę (min. 1 wsparcie) przejdzie w projekcie min. 95 osób, do wyboru dla nich typy wsparcia: - usługi wytchnieniowe w miejscu zamieszkania - pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

 

Kryterium naboru :

 

Decydującym kryterium przy naborze uczestników do projektu jest: - dochód nie przekraczający 150 % właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - stopień niesamodzielności, - wielokrotne wykluczenie społeczne, - dyspozycyjność i możliwość opieki osób przebywających w gospodarstwie domowym nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną (m.in. praca zawodowa, nauka), - ilość osób przebywających w gospodarstwie domowym. Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie wywiadu środowiskowego oraz dokumentów rekrutacyjnych takich jak: ankieta rekrutacyjna, stopień niesamodzielności- badany na podstawie karty wypełnionej przez uczestnika/członka rodziny/lekarza/pracownika socjalnego, zaświadczenie lekarskie, rekomendacja pracownika socjalnego, oświadczenie o zarobkach.

 

 

Dzienny Dom Pomocy :

 

Miejsce dla osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i chorych. Jego zadaniem jest aktywizacja społeczna i indywidualna każdego uczestnika. Dzienny Dom Pomocy organizuje i wypełnia dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej. Oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. DDP jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Zapewnia osobom niesamodzielnym, starszym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Opieka dzienna zawiera:

- usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestnika;

- usprawnienie ruchowe uczestników;

- zajęcia grupowe prowadzone przez rehabilitanta/fizjoterapeutę dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników (w zależności od pogody organizowane na miejscu lub na powietrzu - punkty aktywności ruchowej np. siłownie, nordic walking);

-zajęcia mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania np. rękodzieło, taniec, zajęcia muzyczne, uprawa roślin, gry towarzyskie np. szachy, scrabble;

- pomoc psychologiczną – gr. wsparcia oraz indywidualne konsultacje (w zależności od potrzeb);

- warsztaty prozdrowotne;

- spotkania z lekarzami, specjalistami;

- zajęcia edukacyjne- nauka obsługi komputera i korzystania z internetu;

- tworzenie grup samopomocowych (wzajemnie wspieranie się w trudnościach życia codziennego);

- spotkania integracyjno- kulturalne – wyjścia do kina, muzeum, teatru, na koncert (w zależności od potrzeb);

- wycieczki edukacyjno-przyrodnicze;

- organizację imprez okolicznościowych (urodziny uczestnika, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia);

- zajęcia arteterapii, socjoterapii, muzykoterapii, teatralne (dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników).

 

Uczestnicy w przypadku braku możliwości dotarcia i powrotu z DDP oraz ze względu na stan zdrowia, są dowożeni na zajęcia oraz odwożeni po zakończeniu zajęć. Ponadto każdy z uczestników ma zapewnione 2 posiłki w ciągu dnia (śniadanie i obiad- z uwzględnieniem ewentualnych diet i wskazań lekarskich co do odżywiania się uczestników).

 

Celem DDP jest zagospodarowanie czasu wolnego uczestników z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika, dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich, podtrzymanie kondycji psychofizycznej, możliwość udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych, i rozwijających zainteresowania, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych i ich zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej. DDP znajduję się na parterze budynku. Jest dostosowany do potrzeb osób korzystających i posiada 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej i rehabilitacji) w tym jadalnię, pokój do wypoczynku, pokój do terapii indywidualnej, aneks kuchenny.

 

 

Opieka wytchnieniowa nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania:

Realizowana w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw, potrzebą odpoczynku opiekuna, jego uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

Nadrzędnym celem opiekuna będzie zapewnienie osobie niesamodzielnej/niepełnosprawnej nieskrępowanego funkcjonowania w codziennym życiu w warunkach domowych. Opieka obejmie wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia osobie niesamodzielnej/niepełnosprawnej w miarę jej możliwości kontaktu z otoczeniem i wypełnianie czasu wolnego. Opiekun będzie wspierał osoby niesamodzielne/niepełnosprawne w realizacji ich wyborów życiowych, tak by były one wolne w swoich postanowieniach i emocjach. Opiekun będzie otwierać przestrzeń do osiągania nowych umiejętności, możliwości rozwoju osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej.

Trwałość projektu :

Od 01.10.2023 r. do 31.12.2025 r.

Trwałość projektu w ramach której zapewniamy: Usługę/Instytucjonalną gotowość Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wrzosowej 4-8-12 w Jastrzębiu-Zdroju (26 miejsc), gdzie świadczone są między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Dzienny Dom Pomocy jest miejscem dla osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i chorych, organizuje i wypełnia dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej. Oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia  zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. DDP jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Zapewnia osobom niesamodzielnym, starszym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Uczestnicy w przypadku braku możliwości dotarcia i powrotu z DDP oraz ze względu na stan zdrowia, są dowożeni na zajęcia oraz odwożeni po zakończeniu zajęć. Ponadto każdy z uczestników ma zapewnione 2 posiłki w ciągu dnia (śniadanie i obiad- z uwzględnieniem ewentualnych diet i wskazań lekarskich co do odżywiania się uczestników).

DDP znajduję się na parterze budynku. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, posiada 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej i rehabilitacji) w tym jadalnię, pokój do wypoczynku, pokój do terapii indywidualnej, aneks kuchenny.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy  zgodnie z uchwałą nr XI.137.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy przyjął zasady ponoszenia odpłatności uczestników
projektu. Przyznanie usług w formie dziennego pobytu następuje na podstawie decyzji administracyjnej, a jej wysokość stanowi iloczyn dni faktycznego pobytu uczestnika projektu w placówce w danym miesiącu oraz koszt jednego dnia pobytu. 

Usługę/Instytucjonalną gotowość do świadczenia  opieki wytchnieniowej (2 miejsc) nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania. Usługa bezpłatna realizowana w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw, potrzebą odpoczynku opiekuna, jego uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 49 659 lub 32 43 49 657

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.