Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc Finansowa dla rodzin zastępczej

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 09.06.2011r (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 1426 art. 80 oraz obwieszczenia Ministra Rodziny

Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

https://www.infor.pl/akt-prawny/MPO.2023.088.0000296,obwieszczenie-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wysokosci-kwot-swiadczen-przyslugujacych-rodzinie-zastepczej-i-prowadzacemu-rodzinny-dom-dziecka-oraz-wysokosci-pomocy-dla-osoby-usamodzi.html

 

W oparciu o te akty prawne udzielamy rodzinom zastępczym następujących form pomocy:

Obligatoryjnych (obowiązkowych):

1. art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 899,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo dziecka),

2. art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy - wynosi nie mniej niż 1361,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej,  zawodowej bądź
w rodzinnym domu dziecka,

3. art. 81 ust. 1 ustawy - wynosi nie mniej niż 274,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jeśli dziecko to legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

4. art. 81 ust. 2 ustawy- wynosi nie mniej niż 274,00 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

5. świadczenie dla rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczono powyżej trójki dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz
z osobami tworzącymi rodzinę zastępczą; potrzeba przyznania tych środków musi zostać potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Fakultatywnych (nieobowiązkowych), uzależnionych od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. dofinansowanie do wypoczynku  poza miejscem zamieszkania,

2.  świadczenie na pokrycie:

- niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – świadczenie jednorazowe,

- kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki  - świadczenie jednorazowe bądź okresowe,

3. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych
i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi rodzinę zastępczą; świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym,

4. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej (jeden raz w roku).

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

a) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu  jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącymi rodzinny dom dziecka,

b) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości kosztów określonych w umowie,

c) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.