Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent Rodziny

ASYSTENT RODZINY

 

Co to jest?

Termin „asystent” został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia określone warunki (art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny).

Komu przysługuje?

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Celem pracy asystenta rodziny jest

  • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,

  • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,

  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,

  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,

  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Warunki pracy asystenta rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych działań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.

Jak i gdzie załatwić:

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Wsparcie asystenta można również uzyskać na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Asystenci rodziny:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

Pokój Nr 15 tel: 32/43-49-615 – w ramach godzin dyżuru w OPS

młodszy asystent rodziny Katarzyna Mikołajczyk – tel.: 570-096-932

asystent rodziny Sylwia Rybak- tel.: 570-096-467

Pokój Nr 18 tel.32/43-49-618 – w ramach godzin dyżuru w OPS

starszy asystent rodziny mgr Edyta Walczak – tel.: 607-143-825

młodszy asystent rodziny Dorota Małek – tel.: 578-634-487

młodszy asystent rodziny Anna Rembiasz – tel. 724-672-897

młodszy asystent rodziny – Anna Góra – tel. 533-325-181

 

WAŻNE! służbowy telefon komórkowy odbierany jest w godzinach pracy asystenta rodziny

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.