Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent rodziny z ustawy „Za życiem”

ASYSTENTURA RODZINY W ZAKRESIE WSPARCIA KOBIET W CIĄŻY i RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Co to jest?

Asystent rodziny odgrywa rolę koordynatora po systemie wsparcia na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia udzielonego przez osoby uprawnione do tego wsparcia. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Komu przysługuje?

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za życiem” mogą skorzystać w szczególności:

  1. kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

  2. rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

Jak i gdzie to załatwić

Aby uzyskać wsparcie asystenta rodziny osoba uprawniona składa wniosek o koordynowanie wsparcia przez asystenta rodziny do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Wnioskodawca udziela także pisemnego imiennego upoważnienia asystentowi rodziny do występowania w jego imieniu do podmiotów realizujących wsparcie, z wyłączeniem świadczeniodawców (placówki opieki zdrowotnej), w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia oraz do podania informacji o udzielonym wsparciu i jego zakresie.

Udzielenie w/w wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9:

Pokój Nr 15 tel: 32/43-49-615 – w ramach godzin dyżuru w OPS

młodszy asystent rodziny Katarzyna Mikołajczyk – tel.: 570-096-932

asystent rodziny Sylwia Rybak- tel.: 570-096-467

Pokój Nr 18 tel.32/43-49-618 – w ramach godzin dyżuru w OPS

starszy asystent rodziny mgr Edyta Walczak – tel.: 607-143-825

młodszy asystent rodziny Dorota Małek – tel.: 578-634-487

młodszy asystent rodziny – Anna Rembiasz – tel. 724-672-897

młodszy asystent rodziny – Anna Góra – tel. 533-325-181

WAŻNE! służbowy telefon komórkowy odbierany jest w godzinach pracy asystenta rodziny

 

Niezbędne dokumenty do pobrania jako załączniki

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.