Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju: www.ops.jastrzebie.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Niektóre dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez   programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze
 • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Wyłączenia:

 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • odstępy paragrafów (zmienne)
 • odstępy słów (zmienne)
 • odstępy liter (zmienne)
 • odstępy interlinia (zmienne)
 • poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury
 • kontrast elementów nietekstowych
 • zmiana rozmiaru strony

 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje:  „Wersja dla osób niedowidzących”(wersja kontrastowa) oraz możliwość wyboru wielkości czcionki .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: sekretariat@ops.jastrzębie.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznika Praw Obywatelskich. - https://www.rpo.gov.pl/pl

Inne dane kontaktowe do Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdrój

https://ops.jastrzebie.pl/kontakt

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, przy ulicy Opolskiej 9

 • Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów dostępne są dwa wejścia od ulicy – na poziomie terenu, drzwi otwierane na zewnątrz.
 • Informacja znajduje się w holu głównym usytuowanym  tuż za wejściem.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku zastosowano tabliczki brajlowskie z metalu nierdzewnego z grawerem oznaczającym numer pomieszczenia, nakładki brajlowskie na poręcz z informacją naprowadzającą, żółte taśmy ostrzegawcze na szyby, ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi. W obiekcie znajduje się winda umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe piętro. Przed wejściem do windy znajduje się chropowata taśma klejąca. W windzie zastosowano system informacji głosowej, przyciski są podświetlane, dodatkowo na oznaczeniach pięter znajduje się grawer w języku  Braille’a., dzięki czemu osobom z dysfunkcją wzroku łatwiej z nich korzystać.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform.

Osoby z niepełnosprawnością na wózkach korzystają z pochylni w celu dostania się do pomieszczeń na parterze w tym WC dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze znajduję się również platforma pionowa typu Opal umożliwiająca dostęp na niższy poziom (magazyn żywności).

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Realizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym

i innych środkach komunikowania się  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 

1.Załatwienia sprawy w Ośrodku przy pomocy osoby przybranej - każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w  załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).

 

2.Kontaktu z Ośrodkiem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

 

 • korzystanie z poczty elektronicznej – wysłanie e-maila na adres: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
 • Ponadto, osobą uprawniona może skontaktować się z Ośrodkiem poprzez pocztę tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

3.Skorzystania z usług tłumacza języka migowego

 

W sytuacji gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka poprzez jedną z form kontaktu:

 

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN). Wzór wniosku do pobrania poniżej:

 

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub e-mailem na adres: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

 

Po otrzymaniu przez Ośrodek informacji,  pracownik Ośrodka skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

 

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila.

 

Powyższe świadczenie pkt. 3 jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Ośrodka, jednakże tut. jednostka nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.