Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Dofinansowanie do Sprzetu rehabilitacyjnego

Co to jest?

SPRZĘT REHABILITACYJNY – jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie – przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej – możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.

Komu przysługuje?

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli;

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Wnioski o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby niepełnosprawne mogą składać w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przyjętych w danym roku Zarządzeniem Dyrektora OPS w Jastrzębiu-Zdroju priorytetów i wytycznych dot. wysokości dofinansowań przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 49

tel. 32 4349649

e-mail: niepelnosprawni@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

wtorek w godz. 7.30-15.30

środa w godz. 7.30-15.30

czwartek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz. 7.30-14.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

 2. Zaświadczenie lekarza specjalisty wskazujące i uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji domowej przy użyciu wnioskowanego sprzętu.

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia równoważnego.

 4. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji pełnomocnika/ opiekuna prawnego (o ile dotyczy).

 5. Oferta cenowa na zakup wnioskowanego urządzenia.

 6. Klauzula informacyjna RODO.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.