Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Program korekcyjno – edukacyjny

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

 

Program korekcyjno – edukacyjny jest formą oddziaływania na sprawców w celu nauczenia ich samokontroli, kształtowania u nich postawy partnerstwa i szacunku wobec bliskich oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Programy korekcyjno – edukacyjne winny być realizowane zgodnie z zapisami:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm. oraz z 2023 r. poz. 289 i 535)

 • Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r. poz. 535)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz.U.2023 poz. 1164)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową ( Dz.U. 2023 poz.1163)

 

Podstawowym i głównym celem działań programowych jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,

 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,

 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,

 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,

 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,

 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,

 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 • kształtowanie umiejętności wychowawczych bez użycia przemocy

 • trening umiejętności społecznych

 • realizację własnych potrzeb w sposób nie krzywdzący innych osób.

 

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program nie stanowi jednak formy osobistej psychoterapii sprawcy, a jedynie koryguje jego niepożądane, szkodliwe zachowanie i postawy.

 

Najważniejsze elementy programu to:

 1. Rozpoznanie diagnostyczne – uzyskanie i opracowanie informacji o funkcjonowaniu każdego z uczestników, jego sytuacji życiowej oraz specyfice przemocy, której był sprawcą,

 2. Edukacja – dobór treści edukacyjnych uwzględniających cele programu oraz specyfikę uczestników

 3. Ćwiczenia praktyczne – dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych, zmieniających zachowania i postawy oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

 

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się,

 • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,

 • osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,

 • osoby kierowane przez pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;

 

Uczestnictwa w programie odmawia się:

 • osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej,

 • chorym psychicznie,

 • nałogowych hazardzistów,

 • osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię leczenia uzależnienia.

 

Dla osób uczestniczących w terapii leczenia uzależnienia udział w programie korekcyjno-edukacyjnym może stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

Osoba do kontaktu:

Pawelec Magdalena

tel. 32/ 43-49-627

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.